ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - หัวหน้า สภ./หน่วยในสังกัด

หัวหน้า สภ./หน่วยในสังกัด


กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ชัยภูมิ

พ.ต.อ. บุญเลิศ รักษ์มณี
ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.ชัยภูมิ

พ.ต.อ.สมพร อินเหลา
ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.ชัยภูมิ

พ.ต.อ.ดำรงศักดิ์ เติมสุข
ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.ชัยภูมิ

กองกำกับการสืบสวน ภ.จว.ชัยภูมิ

พ.ต.อ.วัฒนชัย มณฑีรรัตน์
ผกก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ

ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.ชัยภูมิ

ว่าที่ พ.ต.อ.พิชัย ทูลธรรม
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ

สถานีตำรวจในสังกัด ภ.จว.ชัยภูมิ

พ.ต.อ.สมิต นันท์นฤมิตร
ผกก.สภ.เมืองชัยภูมิ

พ.ต.อ.สราวุฒิ พสิษฐ์ธุวานนท์
ผกก.สภ.ภูเขียว

พ.ต.อ.อาทิตย์ ฉัตรชัยรัตนเวช

ผกก.สภ.จัตุรัส

พ.ต.อ.คำพล โนนุช
ผกก.สภ.แก้งคร้อ

พ.ต.อ.รณรงค์ สุรทศ
ผกก.สภ.คอนสวรรค์

พ.ต.อ.จารุวัฒน์ สุริยาทิพย์
ผกก.สภ.หนองบัวแดง

พ.ต.อ.ธนิต ดวงกลาง
ผกก.สภ.บำเหน็จณรงค์

พ.ต.อ.เวชบุตร ชมบุญ
ผกก.สภ.เกษตรสมบูรณ์

พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน
ผกก.สภ.บ้านเขว้า

พ.ต.อ.เอกพงษ์ พลมณี
ผกก.สภ.บ้านแท่น

ว่าที่ พ.ต.อ.พงศ์สุข คงปัญโญ
ผกก.สภ.คอนสาร

พ.ต.อ.นิรันดร์ คิดบรรจง
ผกก.สภ.หนองบัวระเหว

พ.ต.อ.เรวัฒน์ ยวงอักษร
ผกก.สภ.เทพสถิต

พ.ต.อ.วิฑูลย์ ขุนบุญจันทร์
ผกก.สภ.เนินสง่า

พ.ต.อ.วรวุฒิ เล็กสุนทร

ผกก.สภ.ภักดีชุมพล

พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ จันทรกานตานนท์
ผกก.สภ.ซับใหญ่

พ.ต.อ.อภิวัชร์ นาทอง
ผกก.สภ.บ้านค่าย

พ.ต.อ.อรชุน รักสกุลพิวัฒน์

ผกก.สภ.ลาดใหญ่

พ.ต.อ.โกสินทร์ สะอาดวงศ์

ผกก.สภ.บ้านเป้า

ว่าที่ พ.ต.อ.ธนะวุฒิ หัสวาที
ผกก.สภ.ห้วยยาง

พ.ต.อ.วัชรวิชญ์ นิธิวรรัชย์

ผกก.สภ.บ้านเดื่อ

พ.ต.อ.พงศ์ชิต พุ่มชุมพล

ผกก.สภ.หนองบัวโคก

พ.ต.อ.รัตนพล ธูปแก้ว
ผกก.สภ.วังตะเฆ่

พ.ต.ท.นพดล ติสันเทียะ
สวญ.สภ.หัวทะเล

พ.ต.ท.ทรัพย์สยาม ชัยทุมพงษ์
สวญ.สภ.โนนเหม่า

พ.ต.ต.กิตตินันท์ พ่วงมาลี
สว.สภ.บ้านเพชร

พ.ต.ท.เอกวัธ ภัทรกาญจนานนท์
สว.สภ.ช่องสามหมอ

พ.ต.ท.นิธิรุจน์ ชัยรัฐนิธิยศ
สว.สภ.หนองสังข์

พ.ต.ต.พงษ์สิทธิ์ อนันต์เต่า
สว.สภ.บ้านแก้ง