ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - คู่มือเกี่ยวกับฐานความผิด ตามกฎหมายเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คู่มือเกี่ยวกับฐานความผิด ตามกฎหมายเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


“ความรู้เกี่ยวกับฐานความผิด ตามกฎหมายเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กำหนดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่เป็นหัวใจสำคัญในส่วนของการจัดหรือดำเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นและการออกเสียงประชามติ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ควบคุมดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเป็นไปโตยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมีอำนาจในการพิจารณาเกี่ยวกับการทุจริตหรือฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง หรือบุคคลอื่นใด ทำการสืบสวนและไต่สวน หรือพิจารณาชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งต่าง ๆ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งตามกฎหมาย

         ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และการวางตัวเป็นกลางของข้าราชการตำรวจ จึงได้สรุปหลักกฎหมาย
ที่สำคัญในส่วนของฐานความผิดและบทกำหนดโทษที่เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งและพรรคการเมืองเพื่อประโยชน์ในการศึกษา ทำความเข้าใจข้อกฎหมายในการปฏิบัติงานของข้าราชฎารตำรวจต่อไป

พลตำรวจโทรไตรรงค์ ผิวพรรณ
ผู้บัญชาการสำนักงากฎหมายและคดี

ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง >> https://drive.google.com/drive/folders/1a2twECO2uuRPsPqbkBtfdlhCEvI4rRpA

 


 

 

อื่นๆ