ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - ติดต่อเรา

ติดต่อเรา


ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ

ถนนบรรณาการ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ ๓๖๐๐๐ ศูนย์สื่อสารกลาง online ๒๔ ชั่วโมง ติดต่อทางวิทยุ ความถี่ช่อง ๖ โทรศัพท์ ๐ ๔๔๘๑ ๒๖๖๐ โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๒๖๖๐, ๐ ๔๔๘๑ ๖๙๗๐ Website : www.chaiyaphum.police.go.th

สง.ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ

โทรศัพท์ ๐ ๔๔๘๑ ๑๒๔๒ โทรสาร  ๐ ๔๔๘๑ ๑๒๔๒


แผนกงาน โทรศัพท์ โทรสาร
งาน ๑ ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ(ธุรการ/กำลังพล) ๐ ๔๔๘๒ ๑๙๒๑ ๐ ๔๔๘๒ ๑๙๒๑
งาน ๒ ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ(นโยบายและแผน) ๐ ๔๔๘๒ ๑๙๒๒ ๐ ๔๔๘๒ ๑๙๒๒
งาน ๓ ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ(ส่งกำลังบำรุง) ๐ ๔๔๘๒ ๑๙๒๒ ๐ ๔๔๘๒ ๑๙๒๒
งาน ๔ ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ(กิจการพิเศษ) ๐ ๔๔๘๑ ๖๙๗๒ ๐ ๔๔๘๒ ๑๙๒๒
งาน ๕ ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ(การเงิน) ๐ ๔๔๘๒ ๑๙๒๓ ๐ ๔๔๘๑ ๒๖๖๐
งาน ๖ ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ(วินัย) ๐ ๔๔๘๑ ๖๙๗๓ ๐ ๔๔๘๑ ๒๖๖๐
งาน ๗ ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ(เทคโน) ๐ ๔๔๘๑ ๑๕๓๓ ๐ ๔๔๘๑ ๒๖๖๐
งาน ๘ ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ(จิตอาสา) ๐ ๔๔๘๑ ๖๙๗๒ ๐ ๔๔๘๒ ๑๙๒๒
งาน ๑ กก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ ๐ ๔๔๘๒ ๑๙๒๕ ๐ ๔๔๘๒ ๑๙๒๕
ศอ.ปส.ภ.จว.ชัยภูมิ ๐ ๔๔๘๑ ๖๙๗๔ ๐ ๔๔๘๑ ๖๙๗๔