ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ภารกิจผู้บังคับบัญชา


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครั […]

ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ