ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์


ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสาร 1 >>> ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเติร์

เอกสาร 2 >>>ร่างขอบเขตของงานซื้อคอมพิวเตอร์ ๓๓ เครื่อ

เอกสาร 3 >>>เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอ

อื่นๆ