ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖

ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖


ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
และประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เอกสารแนบ >>> ประกาศแผนจัดจ้างสร้าง-191-5เม.ย.66

อื่นๆ