ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - โครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่ ๑๕

โครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่ ๑๕


ตามที่ ตร. มีหนงสือ ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๙.๒๒๑/ว ๕๐ ลง ๕ ส.ค.๕๗ แจ้งหลักเกณฑ์ และแนวทางปฎิบัติในการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ ๑๕(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘) เพื่อให้ข้าราชการตำรวจผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ นั้น

บัดนี้ ตร.มีคำสั่ง ที่ ๕๑๐/๒๕๕๗ ลง ๒๓ ก.ย.๕๗อนุญาติให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการตาโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ ๑๕(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘) จำนวน ๑๘๙ ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๗
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

 

อื่นๆ