ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชน

โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชน


ภารกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งประการหนึ่งคือการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งมีผลต่อความสงบสุขของสังคมส่วนรวมโดยตรงในขณะเดียวกันการให้บริการ
แก่ประชาชนที่มารับบริการ ที่สถานีตำรวจนับว่าเป็นสิ่งที่ผู้บริหารทุกระดับในหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติมุ่งเน้นพัฒนาเสมอมา  รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ผู้บริหารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องการให้แน่ใจว่าภารกิจเหล่านี้จะได้รับการเอาใจใส่และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้บรรจุแผนการปฏิบัติภารกิจเหล่านี้ไว้ในยุทศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งปัจจุบันคือฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  –   ๒๕๖๔  นอกจากนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังมีข้อผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งปัจจุบันเป็นคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

 
รายงานบทสรุปสำหรับผู้บริหารฉบับนี้เป็นผลการศึกษาฉบับย่อที่รวบรวมประเด็นสำคัญต่างๆ จากการศึกษาที่คณะรัฐประศาสนศาตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ซึ่งถือเป็นหน่วยงานอิสระ ( Third Party)  ได้ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  โดยมีการศึกษาในประเด็นหลัก ๔ ประการ คือ ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ความรู้สึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตำรวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย และความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมี คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตำรวจ  โดยการศึกษาในครั้งนี้มีพื้นที่ครอบคลุมทั่วทั้ง ๙ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคและศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.)

 
คณะผู้วิจัยหวังว่ารายงานบทสรุปสาหรับผู้บริหารนี้ จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อการปรับปรุงการปฏิบัติภารกิจหลักขององค์การผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ และจะยังประโยชน์ ต่อผู้ ที่สนใจโดยทั่วไปที่จะนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถอ่านผลการศึกษาโดยละเอียดได้จากรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สุดท้ายนี้คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจของกองวิจัยสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจเป็นอย่างยิ่งที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินการศึกษา และขอขอบคุณผู้ที่เอื้อเฟื้อในการให้ข้อมูล ในการศึกษาในครั้งนี้ ทุกท่าน

 

 

อื่นๆ