ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่ ๑๕

แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่ ๑๕


ด้วย ตร. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล (การขอพระราชทานยศหรือเลื่อนยศสูงขึ้นเป็นกรณีพิเศษให้กับข้าราชการตำรวจที่ขอลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุราชการ)รุ่นที่ ๑๕(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘)

ดังนั้น ขอให้แจ้งข้าราชการตำรวจในสังกัดได้รับทราบแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับซึ่งปรากฏรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และเพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการตำรวจที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ก่อนเสนอ ตร. พิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการตำรวจดังกล่าวลาออกจากราชการ โดยใช้ดุลยพินิจอย่างละเอียดถี่ถ้วนและรอบคอบในการพิจารณาให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการโครงการฯ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อหน่วยงาน ความรู้ ความสามารถ ของผู้ลาออกที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานเป็นสำคัญ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแนวทางการปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่ ๑๕ ได้ตาม link ด้านล่างนี้

 

อื่นๆ