ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - หัวหน้า สภ. ในสังกัด

หัวหน้า สภ. ในสังกัด


พ.ต.อ. รัชพล เสริมศรัณย์
ผกก.สภ.เมืองชัยภูมิ

พ.ต.อ.เวชบุตร ชมบุญ
ผกก.สภ.ภูเขียว

พ.ต.อ.สงวนศักดิ์ พูลทรัพย์
ผกก.สภ.จัตุรัส

พ.ต.อ.สุธีภัค วชิรโชติกุล
ผกก.สภ.แก้งคร้อ

พ.ต.อ.ภิญโญ สุทธิสาร
ผกก.สภ.คอนสวรรค์

พ.ต.อ.จารุวัฒน์ สุริยาทิพย์
ผกก.สภ.หนองบัวแดง

พ.ต.อ.บุญเลิศ ทองกำเหนิด
ผกก.สภ.บำเหน็จณรงค์

พ.ต.อ.กมลวรรธ สุกใส
ผกก.สภ.เกษตรสมบูรณ์

พ.ต.อ.มาโนช เกิดขวัญ
ผกก.สภ.บ้านเขว้า

พ.ต.อ.วัฒนชัย จันทาทุม
ผกก.สภ.บ้านแท่น

พ.ต.อ.สุริยา จักรโนวรรณ
ผกก.สภ.คอนสาร

พ.ต.อ.วิชาญ สุธรรมแปง
ผกก.สภ.หนองบัวระเหว

พ.ต.อ.พีระวัฒน์ มงคลสวัสดิ์
ผกก.สภ.เทพสถิต

พ.ต.อ.เรวัฒน์ ยวงอักษร
ผกก.สภ.เนินสง่า

พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ เลิศบัวบาน
ผกก.สภ.ภักดีชุมพล

พ.ต.อ.ธนัท แสงตันชัย
ผกก.สภ.ซับใหญ่

พ.ต.อ.ดุริยะ  ปานกลิ่น
ผกก.สภ.บ้านค่าย

พ.ต.อ.อิทธิโชค เกิดผล
ผกก.สภ.ลาดใหญ่

พ.ต.อ.ทักษพงศ์ รื่นกลิ่น
ผกก.สภ.บ้านเป้า

พ.ต.อ.ประทีป  ปิยะทัตศรี
ผกก.สภ.ห้วยยาง

พ.ต.อ.พศวีร์  นักฟ้อน
รรท.ผกก.สภ.บ้านเดื่อ

พ.ต.อ.วิสา  โชติมูล
ผกก.สภ.หนองบัวโคก

พ.ต.อ.อธิวัฒน์ วีรจรัสรุจน์
ผกก.สภ.วังตะเฆ่

พ.ต.ท.มงคล แก้วโพธิ์
สวญ.สภ.หัวทะเล

พ.ต.ท.ยรรยง  ทองใบใหญ่
สวญ.สภ.โนนเหม่า

พ.ต.ต.พรชัย  แสงศิลา
สว.สภ.บ้านเพชร

พ.ต.ท.สุอารีย์ สาแก้ว
สว.สภ.ช่องสามหมอ

พ.ต.ท.คเชน ชาครีย์รัตน์
สว.สภ.หนองสังข์

พ.ต.ท.หนูรักษ์ วงศ์จำปา
สว.สภ.บ้านแก้ง