ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - หัวหน้า สภ. ในสังกัด

หัวหน้า สภ. ในสังกัด


พ.ต.อ.พงศ์พัชร์ แจ้งหมื่นไวย
ผกก.สภ.เมืองชัยภูมิ

พ.ต.อ.กมลวรรธ สุกใส
ผกก.สภ.เกษตรสมบูรณ์

พ.ต.อ.จาตุรนต์ ตระกูลปาน
ผกก.สภ.แก้งคร้อ

พ.ต.อ.เวชบุตร ชมบุญ
ผกก.สภ.ภูเขียว

พ.ต.อ.ประทีป ปิยะทัศศรี
ผกก.สภ.หนองบัวแดง

พ.ต.อ.วิเชียร อุปมัย
ผกก.สภ.คอนสวรรค์

พ.ต.อ.สงวนศักดิ์ พูลทรัพย์
ผกก.สภ.จัตุรัส

พ.ต.อ.กฤชไพสิฐ ไตรทานพิสิฐกุล
ผกก.สภ.หนองบัวระเหว

พ.ต.อ.อิทธิกร จิรัตนานนท์
ผกก.สภ.บ้านค่าย

พ.ต.อ.ยรรยง จันทร์เขียว
ผกก.สภ.คอนสาร

พ.ต.อ.เรวัฒน์ ยวงอักษร
ผกก.สภ.เนินสง่า

พ.ต.อ.วัฒนชัย จันทาทุม
ผกก.สภ.บ้านแท่น

พ.ต.อ.อิทธิโชค เกิดผล
ผกก.สภ.ลาดใหญ่

พ.ต.อ.พีระพงษ์ อุดมพรวัฒนะ
ผกก.สภ.ภักดีชุมพล

พ.ต.อ.วงศักดิ์ วงษ์สามี
ผกก.สภ.เทพสถิต

พ.ต.อ.บุญเลิศ ทองกำเหนิด
ผกก.สภ.บำเหน็จณรงค์

พ.ต.อ.ทักษพงศ์ รื่นกลิ่น
ผกก.สภ.บ้านเป้า

พ.ต.อ.ดุริยะ ปานกลิ่น
ผกก.สภ.ซับใหญ่

พ.ต.อ.พศวีร์  นักฟ้อน
รรท.ผกก.สภ.บ้านเดื่อ

พ.ต.อ.สุริยา จักรโนวรรณ
ผกก.สภ.ห้วยยาง

พ.ต.อ.บัญชา ไพรินทร์
ผกก.สภ.หนองบัวโคก

พ.ต.อ.มาโนช เกิดขวัญ
ผกก.สภ.บ้านเขว้า

พ.ต.อ.อธิวัฒน์ วีรจรัสรุจน์
ผกก.สภ.วังตะเฆ่

พ.ต.ท.มงคล แก้วโพธิ์
สวญ.สภ.หัวทะเล

พ.ต.ท.ถาวร โคตรชุม
สวญ.สภ.โนนเหม่า

พ.ต.ท.หนูรักษ์ วงศ์จำปา
สว.สภ.บ้านแก้ง

พ.ต.ท.เกียรติพงศ์ คำปินไชย
สว.สภ.บ้านเพชร

พ.ต.ท.คเชน ชาครีย์รัตน์
สว.สภ.หนองสังข์

พ.ต.ต.สุอารีย์ สาแก้ว
สว.สภ.ช่องสามหมอ