ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - หัวหน้า สภ. ในสังกัด

หัวหน้า สภ. ในสังกัด


พ.ต.อ. วัฒนชัย จันทาทุม
ผกก.สภ.เมืองชัยภูมิ

พ.ต.อ.เวชบุตร ชมบุญ
ผกก.สภ.ภูเขียว

พ.ต.อ.สงวนศักดิ์ พูลทรัพย์
ผกก.สภ.จัตุรัส

พ.ต.อ.สมชาย ชูแก้ว
ผกก.สภ.แก้งคร้อ

พ.ต.อ.รณรงค์ สุรทศ
ผกก.สภ.คอนสวรรค์

พ.ต.อ.อิทธิโชค เกิดผล
รรท.ผกก.สภ.หนองบัวแดง

พ.ต.อ.ยรรยง จันทร์เขียว
ผกก.สภ.บำเหน็จณรงค์

พ.ต.อ.บัณฑิต พุทธลา
รรท.ผกก.สภ.เกษตรสมบูรณ์

พ.ต.อ.พศวีร์ นักฟ้อน
ผกก.สภ.บ้านเขว้า

พ.ต.อ.วรวุฒิ เล็กสุนทร
ผกก.สภ.บ้านแท่น

พ.ต.อ.สุริยา จักรโนวรรณ
ผกก.สภ.คอนสาร

พ.ต.อ.บุญเลิศ รักษ์มณี
รรท.ผกก.สภ.หนองบัวระเหว

พ.ต.อ.พีระวัฒน์ มงคลสวัสดิ์
ผกก.สภ.เทพสถิต

พ.ต.อ.เรวัฒน์ ยวงอักษร
ผกก.สภ.เนินสง่า

พ.ต.อ.บุญเลิศ ทองกำเหนิด
ผกก.สภ.ภักดีชุมพล

พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ จันทรกานตานนท์
ผกก.สภ.ซับใหญ่

พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน
ผกก.สภ.บ้านค่าย

พ.ต.อ.สุขสันต์ ไตรทิพย์
รรท.ผกก.สภ.ลาดใหญ่

พ.ต.อ.วิสา โชติมูล
ผกก.สภ.บ้านเป้า

พ.ต.อ.สมพร อินเหลา
ผกก.สภ.ห้วยยาง

พ.ต.อ.จารุวัฒน์ สุริยาทิพย์
ผกก.สภ.บ้านเดื่อ

พ.ต.อ.พงศ์ชิต พุ่มชุมพล
ผกก.สภ.หนองบัวโคก

พ.ต.อ.ศาสตรา นันชนะ
ผกก.สภ.วังตะเฆ่

พ.ต.ท.มงคล แก้วโพธิ์
สวญ.สภ.หัวทะเล

พ.ต.ท.ยรรยง ทองใบใหญ่
สวญ.สภ.โนนเหม่า

พ.ต.ต.พรชัย แสงศิลา
สว.สภ.บ้านเพชร

พ.ต.ท.สุอารีย์ สาแก้ว
สว.สภ.ช่องสามหมอ

พ.ต.ท.คเชน ชาครีย์รัตน์
สว.สภ.หนองสังข์

พ.ต.ท.หนูรักษ์ วงค์จำปา
สว.สภ.บ้านแก้ง