ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - หัวหน้า สภ. ในสังกัด

หัวหน้า สภ. ในสังกัด


พ.ต.อ.เอนก ศรีกิจรัตน์ ผกก.สภ.เมืองชัยภูมิ

พ.ต.อ.เอนก ศรีกิจรัตน์
ผกก.สภ.เมืองชัยภูมิ

พ.ต.อ.เด่นพงษ์ วรรณพงษ์ ผกก.สภ.เกษตรสมบูรณ์

พ.ต.อ.เด่นพงษ์ วรรณพงษ์
ผกก.สภ.เกษตรสมบูรณ์

พ.ต.อ.ชัยพร อุนรัตน์ ผกก.สภ.แก้งคร้อ

พ.ต.อ.ชัยพร อุนรัตน์
ผกก.สภ.แก้งคร้อ

พ.ต.อ.อร่าม ประจิตร ผกก.สภ.ภูเขียว

พ.ต.อ.อร่าม ประจิตร
ผกก.สภ.ภูเขียว

พ.ต.อ.ประทีป ปิยะทัศศรี ผกก.สภ.หนองบัวแดง

พ.ต.อ.ประทีป ปิยะทัศศรี
ผกก.สภ.หนองบัวแดง

พ.ต.อ.บัญชา ไพรินทร์ ผกก.สภ.คอนสวรรค์

พ.ต.อ.บัญชา ไพรินทร์
ผกก.สภ.คอนสวรรค์

พ.ต.อ.ปฏิวัติ นาคำ ผกก.สภ.จัตุรัส

พ.ต.อ.ปฏิวัติ นาคำ
ผกก.สภ.จัตุรัส

พ.ต.อ.พีระพงษ์ อุดมพรวัฒนะ ผกก.สภ.หนองบัวระเหว

พ.ต.อ.พีระพงษ์ อุดมพรวัฒนะ
ผกก.สภ.หนองบัวระเหว

พ.ต.อ.วัฒนชัย จันทาทุม ผกก.สภ.บ้านค่าย

พ.ต.อ.วัฒนชัย จันทาทุม
ผกก.สภ.บ้านค่าย

พ.ต.อ.ยรรยง จันทร์เขียว ผกก.สภ.คอนสาร

พ.ต.อ.ยรรยง จันทร์เขียว
ผกก.สภ.คอนสาร

พ.ต.อ.อิทธิโชค เกิดผล ผกก.สภ.เนินสง่า

พ.ต.อ.อิทธิโชค เกิดผล
ผกก.สภ.เนินสง่า

พ.ต.อ.จุมพลภัทร์ ปัญญาพูนตระกูล ผกก.สภ.บ้านแท่น

พ.ต.อ.จุมพลภัทร์ ปัญญาพูนตระกูล
ผกก.สภ.บ้านแท่น

พ.ต.อ.เชษฐา เชยชุ่ม ผกก.สภ.ลาดใหญ่

พ.ต.อ.เชษฐา เชยชุ่ม
ผกก.สภ.ลาดใหญ่

พ.ต.อ.กฤชไพสิฐ ไตรทานพิสิฐกุล ผกก.สภ.ภักดีชุมพล

พ.ต.อ.กฤชไพสิฐ ไตรทานพิสิฐกุล
ผกก.สภ.ภักดีชุมพล

พ.ต.อ.พิษณุ พรานพนัส ผกก.สภ.เทพสถิต

พ.ต.อ.พิษณุ พรานพนัส
ผกก.สภ.เทพสถิต

พ.ต.อ.ไพรัช สุขสงญาติ ผกก.สภ.บำเหน็จณรงค์

พ.ต.อ.ไพรัช สุขสงญาติ
ผกก.สภ.บำเหน็จณรงค์

พ.ต.อ.นิคม โชติทวีศักดิ์ ผกก.สภ.บ้านเป้า

พ.ต.อ.นิคม โชติทวีศักดิ์
ผกก.สภ.บ้านเป้า

พ.ต.อ.ดุริยะ ปานกลิ่น ผกก.สภ.ซับใหญ่

พ.ต.อ.ดุริยะ ปานกลิ่น
ผกก.สภ.ซับใหญ่

พ.ต.อ.สมเจตน์ ไทยานนท์ ผกก.สภ.บ้านเดื่อ

พ.ต.อ.สมเจตน์ ไทยานนท์
ผกก.สภ.บ้านเดื่อ

พ.ต.อ.สุริยา จักรโนวรรณ ผกก.สภ.ห้วยยาง

พ.ต.อ.สุริยา จักรโนวรรณ
ผกก.สภ.ห้วยยาง

พ.ต.อ.สมพาน มุทาพร ผกก.สภ.หนองบัวโคก

พ.ต.อ.สมพาน มุทาพร
ผกก.สภ.หนองบัวโคก

พ.ต.อ.ณรงค์ สืบสนธิ ผกก.สภ.บ้านเขว้า

พ.ต.อ.ณรงค์ สืบสนธิ
ผกก.สภ.บ้านเขว้า

พ.ต.ท.ณัฏฐพงษ์ แสนประสิทธิ์ สวญ.สภ.วังตะเฆ่

พ.ต.ท.ณัฏฐพงษ์ แสนประสิทธิ์
สวญ.สภ.วังตะเฆ่

พ.ต.ท.พงศ์ทัศน์ พิมพ์เรือง สวญ.สภ.หัวทะเล

พ.ต.ท.พงศ์ทัศน์ พิมพ์เรือง
สวญ.สภ.หัวทะเล

พ.ต.ท.ประคอง ปรางค์ชัยภูมิ สวญ.สภ.โนนเหม่า

พ.ต.ท.ประคอง ปรางค์ชัยภูมิ
สวญ.สภ.โนนเหม่า

พ.ต.ท.คำสัน ศรีคูณเมือง สว.สภ.บ้านแก้ง

พ.ต.ท.คำสัน ศรีคูณเมือง
สว.สภ.บ้านแก้ง

พ.ต.ท.เกียรติพงศ์ คำปินไชย สว.สภ.บ้านเพชร

พ.ต.ท.เกียรติพงศ์ คำปินไชย
สว.สภ.บ้านเพชร

พ.ต.ท.ศุภวัฒน์ สอบกิ่ง สว.สภ.หนองสังข์

พ.ต.ท.ศุภวัฒน์ สอบกิ่ง
สว.สภ.หนองสังข์

พ.ต.ต.คเชน ชาครีรัตน์ สว.สภ.ช่องสามหมอ

พ.ต.ต.คเชน ชาครีรัตน์
สว.สภ.ช่องสามหมอ