ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้ายื่นข้อเสนอ -การจ้างจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ โดยวิธีคัดเลือก

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้ายื่นข้อเสนอ -การจ้างจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ โดยวิธีคัดเลือกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้ายื่นข้อเสนอ -การจ้างจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ โดยวิธีคัดเลือก

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ ธันาคม ๒๕๖๓ เห็นขอบในหลักการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดำเนินครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ และบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง
เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้
เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุได้อย่างทันท่วงที
โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ

สำนักงานตำรวจห่งชาติ จะดำเนินการจัดขึ้อจัดจ้างครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ
ตามขั้นตอนแห่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสตุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ งบประมาณทั้งสิ้น
๗,๐๙๕,๙๖๘,๐๐๐ บาท (เจ็ดพันเก้าสิบห้าล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งอยู่ใน
ชั้นตอนการพิจารณามีหนังสือเชิญผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
เพื่อให้ทางราชการได้รับประโยชน์สูงสุด

ดาวน์ฺโหลดเอกสารฉบับเต็ม>> http://www.chaiyaphumpolice.com/wp-content/uploads/2020/09/CCF09212020.pdf

อื่นๆ