ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน

วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรภาค 3

“ตำรวจมืออาชีพ ร่วมใจสามัคคี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความผาสุกของประชาชน”

วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ

แสวงหาความร่วมมือ ยึดถืออุดมการณ์ ทำงานอย่างเต็มที่ สร้างศักดิ์ศรีให้องค์กร