ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน

วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรภาค 3

ปกป้องเทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นบริการประชาชน ดำรงตนอย่างพอเพียง

วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ

แสวงหาความร่วมมือ ยึดถืออุดมการณ์ ทำงานอย่างเต็มที่ สร้างศักดิ์ศรีให้องค์กร