ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

“เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นครัทธา”

วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรภาค 3

“ตำรวจมืออาชีพ ร่วมใจสามัคคี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความผาสุกของประชาชน”

วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ

“แสวงหาความร่วมมือ ยึดถืออุดมการณ์ ทำงานอย่างเต็มที่ สร้างศักดิ์ศรีให้องค์กร”