ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - รายงานผลการสำรวจเจตคติของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2557

รายงานผลการสำรวจเจตคติของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2557


ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2544 รับทราบการมีผลใช้บังคับของพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – [OPCEDAW] และเห็นชอบให้ทุกกระทรวงทบวงกรมจัดทาแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในแผนงาน/โครงการของหน่วยงานและมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 เห็นชอบแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ( พ.ศ. 2555 – 2559 ) และกำหนดให้ทุกกระทรวงทบวงกรมจัดทาแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายปีงบประมาณ 2555 – 2559 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาสตรีฯและแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการในส่วนของสานักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทาแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายสานักงานตำรวจแห่งชาติปีงบประมาณ 2555 – 2559 และมอบหมายให้กองวิจัยสานักงานยุทธศาสตร์ตำรวจสานักงานตำรวจแห่งชาติดาเนินการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทหญิงชายกับงานตำรวจหรือวิจัยเชิงสารวจเกี่ยวกับเจตคติด้านบทบาทหญิงชายของข้าราชการตำรวจโดยได้กาหนดตัวชี้วัดคือร้อยละของข้าราชการตำรวจที่มีเจตคติด้านความเสมอภาคหญิงชายที่ดีโดยมีค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ 2557 เท่ากับร้อยละ 75 ปีงบประมาณ 2558 เท่ากับร้อยละ 80 และปีงบประมาณ 2559 เท่ากับร้อยละ 85

กองวิจัยสานักงานยุทธศาสตร์ตำรวจสานักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้จัดทาโครงการสารวจเจตคติด้านบทบาทหญิงชายของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2557 ขึ้นเพื่อทราบเจตคติของข้าราชการตำรวจที่มีต่อบทบาทหญิงชายและเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปดาเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจมีเจตคติด้านความเสมอภาคหญิงชายที่ดีตามเป้าหมายที่สานักงานตำรวจแห่งชาติกาหนดไว้

 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้สาเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จากข้าราชการตำรวจทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานตำรวจแห่งชาติทั้งผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการ/กองบังคับการในสังกัดสานักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติส่วนปฏิบัติการเฉพาะทางส่วนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมส่วนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมส่วนการศึกษาและส่วนบริการที่กรุณาสนับสนุนการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของสานักงานตำรวจแห่งชาติเป็นอย่างดีกองวิจัยสานักงานยุทธศาสตร์ตำรวจสานักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ณโอกาสนี้

 

อื่นๆ