ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - รายงานการวิจัยโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจฯ

รายงานการวิจัยโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจฯ


เจ้าหน้าที่ตํารวจถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรม ดังนั้นเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าประสงค์ที่ได้กําหนดไว้ กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จึงได้จัดทําโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตํารวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตํารวจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะหน่วยงานอิสระ (Third party) เป็นผู้ประเมินผลโดยทําการศึกษาครอบคลุมในเขตพื้นที่กองบัญชาการตํารวจนครบาล ตํารวจภูธรภาค1 – 9 และ
ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

 
รายงานผลการวิจัยฉบับนี้ จะเป็นการสะท้อนผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในประเด็นหลัก6 ประการ คือ
1) ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
2) ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตํารวจ
3) ความรู้สึกการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตํารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย
4) การมีคุณธรรมจริยธรรม ของข้าราชการตํารวจ
5) การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดของตํารวจ
6) ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายที่มีต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน ประจําปีบัญชี 2557 ซึ่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติจะได้นําไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์และตรงตามความต้องการของประชาชนต่อไป

 
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณข้าราชการตํารวจ กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ได้กรุณาอํานวยความสะดวกในการดําเนินการศึกษา และขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้เป็นอย่างดี

 

อื่นๆ