ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์


๑. การถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ถือเป็นภารกิจสำคัญสูงสุด

 • สมพระเกียรติ
 • ทุ่มเทสุดความสามารถ
 • เคร่งครัดในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. รักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

 • ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมภายในพื้นที่ให้มีความสงบเรียบร้อย
  ประชาชนอบอุ่นใจ
 • แสวงหาความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วน
 • ป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของทางราชการ
 • สร้างภาพลักษณ์ของตำรวจให้ประชาชนมีความพึงพอใจ
 • มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและมั่นใจให้ประชาชน

๓. งานป้องกันและปราบปรามอบายมุข

 • ไม่ปล่อยปละละเลยในการควบคุมและปราบปราม
 • บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด
 • ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวกับผู้ประกอบการ

๔. งานปราบปรามผู้มีอิทธิพล

 • หลีกเลี่ยงคบค้าหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้มีอิทธิพล
 • สลายอิทธิพลด้วยการบังคับใช้กฎหมายและปฏิบัติการจิตวิทยา
 • รับแจ้งเบาะแสร้องเรียน และต้องปฏิบัติให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม
 • ผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมถือเป็นผู้มีอิทธิพลระดับหนึ่ง 5

๕. การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

 • มุ่งเน้นการให้บริการและช่วยเหลือด้วยจิตบริการและสุภาพนุ่มนวล ทันใจ
  รวดเร็ว
 • ดูแลและจัดเส้นทางจราจรให้สะดวกและปลอดภัย
 • เน้นการประชาสัมพันธ์ เส้นทางหลัก เส้นทางเลี่ยง และสะดวกตาม
  สถานการณ์ และใช้เทคโนโลยี่ทันสมัยอย่างพัฒนามากขึ้น
 • บังคับใช้กฏหมายจราจรอย่างเคร่งครัด
 • ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกับการกระทำผิดกฏหมายจราจรทุกประเภท

๖. การอำนวยความยุติธรรม

 • ยึดหลักกฏหมายและคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 • บังคับใช้กฏหมายอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค
 • ใช้เทคโนโลยี่ทันสมัยในการพัฒนาการสืบสวนสอบสวน
 • อบรมพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานสอบสวนให้ดียิ่งขึ้นตามยุคสมัย

๗. งานด้านความมั่นคง

 • พัฒนาการข่าว การแสวงหาข้อมูลเบาะแสอย่างจริงจัง
 • วิเคราะห์ข่าวข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำแผนนโยบายไว้ปฎิบัติอย่างชัดเจนในทุกๆกรณี ทั้งล่วงหน้าหรือระหว่าง
  ปฎิบัติและแผนสำรอง

๘. งานบริหาร

 • ผู้นำหน่วยทุกระดับต้องมีภาวะผู้นำ
 • การปฏิบัติต้องใช้การบูรณาการเป็นหลัก
 • ดูแลขวัญกำลังใจและสวัสดิการของบุคคลากรเป็นเรื่องสำคัญ
 • สร้างความร่วมมือความสามัคคีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาให้
  มากยิ่งขึ้น
 • รักษากฏระเบียบด้านวินัยในการปกครองอย่างเคร่งครัด
 • พัฒนาประสิทธิภาพบุคคลากรทุกสายงานให้มากยิ่งขึ้น