ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - ภ.จว.ชัยภูมิได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕(หมวดที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง)ในโครงการจ้างก่อสร้าง อาคารที่พักแฟลต ๕ ชั้น ๔ ครอบครัว ใต้ถุนโล่ง จำนวน ๒ หลัง และ บ้านพักระดับ ผกก.ของสภ.บ้านเขว้า จำนวน ๑ หลังรวมจำนวน ๓ หลัง ซึ่งจะใช้วิธีการคัดเลือกในการจัดหาจัดจ้าง

ภ.จว.ชัยภูมิได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕(หมวดที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง)ในโครงการจ้างก่อสร้าง อาคารที่พักแฟลต ๕ ชั้น ๔ ครอบครัว ใต้ถุนโล่ง จำนวน ๒ หลัง และ บ้านพักระดับ ผกก.ของสภ.บ้านเขว้า จำนวน ๑ หลังรวมจำนวน ๓ หลัง ซึ่งจะใช้วิธีการคัดเลือกในการจัดหาจัดจ้าง


ภ.จว.ชัยภูมิได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕(หมวดที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง)ในโครงการจ้างก่อสร้าง อาคารที่พักแฟลต ๕ ชั้น ๔ ครอบครัว ใต้ถุนโล่ง จำนวน ๒ หลัง และ บ้านพักระดับ ผกก.ของสภ.บ้านเขว้า จำนวน ๑ หลังรวมจำนวน ๓ หลัง ซึ่งจะใช้วิธีการคัดเลือกในการจัดหาจัด จ้าง นั้น

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คลิก >>> ราคากลางแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาน 2565
คลิก >>>ปร.๔ปร.๕ก่อสร้างแฟลต กก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ.pdf
คลิก >>>ปร.๔ปร.๕ สภ.เมืองชัยภูมิ
คลิก >>>ปร.๔ปร.๕ สภ.บ้านเขว้า

อื่นๆ