ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - ผู้บังคับบัญชา ระดับ ภ.จว.

ผู้บังคับบัญชา ระดับ ภ.จว.


พล.ต.ต.สมพจน์ ขอมปรางค์ ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ

พ.ต.อ.บรรพต มุ่งขอบกลาง
รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ 

พ.ต.อ.สุวิจักขณ์ จันทร์เยี่ยม รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ

พ.ต.อ.สุวิจักขณ์ จันทร์เยี่ยม
รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ

 พ.ต.อ.ธนวัฒน์ ภัคคะธนิตศักดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ

พ.ต.อ.ธนวัฒน์ ภัคคะธนิตศักดิ์

รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ

 พ.ต.อ.วันลภย์ เนตรถาวร รอง ผบก.ภ.จว.ขัยภูมิ

พ.ต.อ.วันลภย์ เนตรถาวร
รอง ผบก.ภ.จว.ขัยภูมิ

  พ.ต.อ.ณรงค์ เสวก รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ

พ.ต.อ.ณรงค์ เสวก
รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ