ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ


ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ

ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำ ขอร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ที่จะ
สร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใส พร้อมรับผิดชอบผลที่เกิดจากการกระทำ สร้างองค์กรให้ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ยึดวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยการมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของคนในสังคม มีคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความก้าวหน้าให้เกิดแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่มากกว่าความสัมพันธ์ส่วนตัว มีการสื่อสารภายในหน่วยงานที่ชัดเจนทุกระดับ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งเป็นค่านิยมสำหรับองค์กรหรือตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ พึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่น ๆ สำหรับที่จะสร้างองค์กรที่ใสสะอาด ให้บริการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมต่อประชาชน ผู้รับบริการ และพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ อย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าวตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จะดำเนินการ ดังนี้
1) บริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ ด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
2) ปลูกจิตสำนึก ปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติ บุคลากรของตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ให้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำรงชีวิต
3) ส่งเสริมให้องค์กรเอกชนและภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมและรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมอย่างเปิดเผยและสามารถเข้าร่วมได้ในหลายช่องทางไม่ว่าทางเทคโนโลยีหรือการเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบอื่น ๆ
4) ส่งเสริมและรณรงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง มีบทลงโทษผู้ทุจริต
อย่างจริงจังและรุนแรง รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5) ส่งเสริมการต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุม
และใช้มาตรการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอร์รัปชัน และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดและเป็นธรรม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

อื่นๆ