ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ


ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ

ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ขอประกาศเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลัก
ธรรมาภิบาล เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิง มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และมุ่งหมายให้ ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิงเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและมีความโปร่งใส ให้สมกับค่านิยมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำหนดว่า
“สุจริต เป็นธรรม” โดยจะดำเนินการดังนี้

๑) ปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด
๒) ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
ในหน่วยงาน รวมถึงการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บุคลากรใน
ตระหนักถึงผลร้ายและพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชันตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ และประเทศชาติ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน
๓) ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน และไม่ทนต่อการทุจริต
๔) มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เสมอภาค เที่ยงธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทันต่อพลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่
๕) มุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและร่วมกันสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร
และจะบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และพร้อมแสดงความรับผิดชอบ หากการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิส่งผลกระทบและเกิดความเสียหาย
ต่อสังคมโดยรวม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

อื่นๆ