ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - ประกวดราคาการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ในหมู่บ้าน/ในเขตชุมชน

ประกวดราคาการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ในหมู่บ้าน/ในเขตชุมชน


รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

อื่นๆ