ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - ที่ตั้งและพื้นที่รับผิดชอบ

ที่ตั้งและพื้นที่รับผิดชอบมีพื้นที่รับผิดชอบ ๑๖ อำเภอ, ๑๒๓ ตำบล, ๑,๖๑๗ หมู่บ้าน
การบริหารงานส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย

  • องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง(อบจ.)
  • เทศบาลเมือง ๑ แห่ง
  • เทศบาลตำบล ๑๙ แห่ง
  • องค์การบริหารส่วนตำบล ๑๒๒ แห่ง(อบต.)

มีสถานีตำรวจภูธรในสังกัด จำนวน ๒๙ สถานี ประกอบด้วย

  • สถานีตำรวจที่มี ผู้กำกับการ เป็นหัวหน้า ๒๓ สถานี
  • สถานีตำรวจที่มี สารวัตรใหญ่ เป็นหัวหน้า ๒ สถานี
  • สถานีตำรวจที่มี สารวัตร เป็นหัวหน้า ๔ สถานี

๑. สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิ

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๑๓  ถ.หฤทัย  ต.ในเมือง  อ.เมืองชัยภูมิ จว.ชัยภูมิ  ๓๖๐๐๐
โทรศัพท์: ๐ ๔๔๘๑ ๑๓๑๘
โทรสาร: ๐ ๔๔๘๑ ๗๑๑๑

๒. สถานีตำรวจภูธรเกษตรสมบูรณ์

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๓๐  ม.๑  ถ.เจริญสิน  ต.บ้านยาง  อ.เกษตรสมบูรณ์  จว.ชัยภูมิ  ๓๖๑๒๐
โทรศัพท์: ๐ ๔๔๘๖ ๙๑๒๖
โทรสาร: ๐ ๔๔๘๖ ๙๕๖๙

๓. สถานีตำรวจภูธรแก้งคร้อ

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๐  ม.๑๒  ถ.สาย๒๐๑ ชัยภูมิ – ชุมแพ  ต.หนองไผ่  อ.แก้งคร้อ  จว.ชัยภูมิ  ๓๖๑๕๐
โทรศัพท์: ๐ ๔๔๘๘ ๒๘๘๗
โทรสาร: ๐ ๔๔๘๘ ๐๐๙๖

๔. สถานีตำรวจภูธรคอนสาร

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๓  ม.๒  ถ.ราษฎร์เจดีย์  ต.คอนสาร  อ.คอนสาร  จว.ชัยภูมิ  ๓๖๑๘๐
โทรศัพท์: ๐ ๔๔๘๗ ๖๖๘๖, ๐ ๔๔๘๗ ๖๖๙๑

๕. สถานีตำรวจภูธรจัตุรัส

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๕/๑  ม.๑  ถ.โกสีย์  ต.บ้านกอก  อ.จัตุรัส  จว.ชัยภูมิ  ๓๖๑๓๐
โทรศัพท์: ๐ ๔๔๘๕ ๑๕๐๐
โทรสาร: ๐ ๔๔๘๔ ๐๐๒๕

๖. สถานีตำรวจภูธรซับใหญ่

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๑๑  หมู่ ๑  ต.ซับใหญ่  อ.ซับใหญ่  จว.ชัยภูมิ  ๓๖๑๓๐
โทรศัพท์: ๐ ๔๔๗๓ ๑๐๔๒, ๐ ๔๔๗๓ ๑๐๓๓
โทรสาร: ๐ ๔๔๗๓ ๑๐๔๒

๗. สถานีตำรวจภูธรบ้านค่าย

ตั้งอยู่เลขที่ ๑  ม.๑  ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว  ต.บ้านค่าย  อ.เมืองชัยภูมิ  จว.ชัยภูมิ  ๓๖๒๔๐
โทรศัพท์: ๐ ๔๔๘๙ ๙๑๑๑, ๐ ๔๔๘๙ ๙๔๔๑
โทรสาร: ๐ ๔๔๘๙ ๙๑๑๑

๘. สถานีตำรวจภูธรเทพสถิต

ตั้งอยู่ที่ ม.๒  ถ.สุรนารายณ์  ต.วะตะแบก  อ.เทพสถิต  จว.ชัยภูมิ  ๓๖๒๓๐
โทรศัพท์: ๐ ๔๔๘๕ ๗๑๐๐
โทรสาร: ๐ ๔๔๘๕ ๗๑๐๐

๙. สถานีตำรวจภูธรเนินสง่า

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๙  ม.๕  ต.หนองฉิม  อ.เนินสง่า  จว.ชัยภูมิ  ๓๖๑๓๐
โทรศัพท์: ๐ ๔๔๘๔ ๖๐๒๗
โทรสาร: ๐ ๔๔๘๔ ๖๐๒๘

๑๐. สถานีตำรวจภูธรบ้านเขว้า

ตั้งอยู่เลขที่ ๗๒๘  ม. ๑  ถ.ชัยภูมิ-นครสวรรค์  ต.บ้านเขว้า  อ.บ้านเขว้า  จว.ชัยภูมิ  ๓๖๑๗๐
โทรศัพท์: ๐ ๔๔๘๙ ๑๑๐๓
โทรสาร: ๐ ๔๔๘๙ ๑๑๐๓

๑๑. สถานีตำรวจภูธรบ้านแท่น

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๘  ม. ๓  ต.บ้านแท่น  อ.บ้านแท่น  จว.ชัยภูมิ  ๓๖๑๙๐
โทรศัพท์: ๐ ๔๔๘๘ ๗๑๑๗
โทรสาร: ๐ ๔๔๘๘ ๗๑๑๗

๑๒. สถานีตำรวจภูธรบ้านเพชร

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๘  ม.๕  ต.บ้านเพชร  อ.ภูเขียว  จว.ชัยภูมิ  ๓๖๑๑๐
โทรศัพท์: ๐ ๔๔๘๗ ๘๑๒๘
โทรสาร: ๐ ๔๔๘๗ ๘๑๒๘

๑๓. สถานีตำรวจภูธรบำเหน็จณรงค์

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๑  ถ.รุ่งเรืองศรี  ม.๑๗  ต.บ้านชวน  อ.บำเหน็จณรงค์  จว.ชัยภูมิ  ๓๖๑๖๐
โทรศัพท์: ๐ ๔๔๑๒ ๗๑๑๑, ๐ ๔๔๑๒ ๗๑๐๐
โทรสาร: ๐ ๔๔๑๒ ๗๑๑๑

๑๔. สถานีตำรวจภูธรภักดีชุมพล

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๕๖ ม.๑  ถ.หนองบัวแดง-วังใหญ่  ต.เจาทอง  อ.ภักดีชุมพล  จว.ชัยภูมิ  ๓๖๒๖๐
โทรศัพท์: ๐ ๔๔๘๒ ๘๒๒๒
โทรสาร: ๐ ๔๔๘๒ ๘๒๒๒

๑๕. สถานีตำรวจภูธรภูเขียว

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐  ม.๑  ถ.ราษฏร์บำรุง  ต.ผักปัง  อ.ภูเขียว  จว.ชัยภูมิ  ๓๖๑๑๐
โทรศัพท์: ๐ ๔๔๘๖ ๑๔๔๔, ๐ ๔๔๘๖ ๑๕๖๓
โทรสาร: ๐ ๔๔๘๖ ๑๕๖๓

๑๖. สถานีตำรวจภูธรลาดใหญ่

ตั้งอยู่เลขที่ ๑  ม.๓  ถ.นิเวศรัตน์  ต.ลาดใหญ่  อ.เมืองชัยภูมิ  จว.ชัยภูมิ  ๓๖๐๐๐
โทรศัพท์: ๐ ๔๔๘๐ ๑๒๐๙
โทรสาร: ๐ ๔๔๘๐ ๑๒๐๙

๑๗. สถานีตำรวจภูธรวังตะเฆ่

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๕๐  ม.๑๘  ถ.ชัยภูมิ-นครสวรรค์  ต.วังตะเฆ่  อ.หนองบัวระเหว  จว.ชัยภูมิ  ๓๖๒๕๐
โทรศัพท์: ๐ ๔๔๘๑ ๐๐๔๔
โทรสาร: ๐ ๔๔๘๑ ๐๐๔๔

๑๘. สถานีตำรวจภูธรหนองบัวโคก

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๑  ม.๑  ถ.สุรนารายณ์  ต.หนองบัวโคก  อ.จัตุรัส  จว.ชัยภูมิ  ๓๖๒๒๐
โทรศัพท์: ๐ ๔๔๘๐ ๒๒๘๕
โทรสาร: ๐ ๔๔๘๐ ๒๒๘๕

๑๙. สถานีตำรวจภูธรหนองบัวแดง

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘๘  ม.๙  ต.หนองบัวแดง  อ.หนองบัวแดง  จว.ชัยภูมิ  ๓๖๒๑๐
โทรศัพท์: ๐ ๔๔๘๗ ๒๑๒๒
โทรสาร: ๐ ๔๔๘๗ ๒๑๒๒

๒๐. สถานีตำรวจภูธรหนองบัวระเหว

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐  ม.๙  ถ.ชัยภูมิ-นครสวรรค์  ต.หนองบัวระเหว  อ.หนองบัวระเหว  จว.ชัยภูมิ ๓๖๒๕๐
โทรศัพท์: ๐ ๔๔๘๙ ๗๑๐๒
โทรสาร: ๐ ๔๔๘๙ ๗๓๕๘

๒๑. สถานีตำรวจภูธรหนองสังข์

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๒  ม.๑  ถ.แก้งคร้อ-สามพาด  ต.หนองสังข์  อ.แก้งคร้อ จว.ชัยภูมิ ๓๖๑๕๐
โทรศัพท์: ๐ ๔๔๑๓ ๐๒๑๓
โทรสาร: ๐ ๔๔๑๓ ๐๒๑๓

๒๒. สถานีตำรวจภูธรคอนสวรรค์

ตั้งอยู่เลขที่ ๓/๑๐  ม.๑๓  ต.คอนสวรรค์  อ.คอนสวรรค์  จว.ชัยภูมิ  ๓๖๑๔๐
โทรศัพท์: ๐ ๔๔๘๖ ๗๕๖๘
โทรสาร: ๐ ๔๔๘๘ ๙๑๐๒

๒๓. สถานีตำรวจภูธรห้วยยาง

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๘  ม.๘  ต.ห้วยยาง  อ.คอนสาร  จว.ชัยภูมิ  ๓๖๑๘๐
โทรศัพท์: ๐ ๔๔๑๒ ๙๒๒๒
โทรสาร: ๐ ๔๔๑๒ ๙๒๒๒


๒๔. สถานีตำรวจภูธรบ้านเดื่อ

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๙/๑  ม.๑  ต.บ้านเดื่อ  อ.เกษตรสมบูรณ์  จว.ชัยภูมิ  ๓๖๑๒๐
โทรศัพท์: ๐ ๔๔๑๒ ๓๑๑๑
โทรสาร: ๐ ๔๔๑๒ ๓๑๑๑

๒๕. สถานีตำรวจภูธรบ้านเป้า

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๑  ม.๑  ต.บ้านเป้า  อ.เกษตรสมบูรณ์  จว.ชัยภูมิ  ๓๖๑๒๐
โทรศัพท์: ๐ ๔๔๘๖ ๖๑๔๕
โทรสาร: ๐ ๔๔๘๖ ๖๑๔๕

๒๖. สถานีตำรวจภูธรหัวทะเล

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๐ ม.๑๑  ถ.สุรนารายณ์  ต.หัวทะเล  อ.บำเหน็จณรงค์  จว.ชัยภูมิ  ๓๖๒๒๐
โทรศัพท์: ๐ ๔๔๘๑ ๐๑๒๘
โทรสาร: ๐ ๔๔๘๑ ๐๑๒๘

๒๗. สถานีตำรวจภูธรช่องสามหมอ

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๐  ม.๕  ถ.ชัยภูมิ-แก้งคร้อ  ต.ช่องสามหมอ  อ.คอนสวรรค์  จว.ชัยภูมิ  ๓๖๑๔๐
โทรศัพท์: ๐ ๔๔๘๘ ๒๖๐๖
โทรสาร: ๐ ๔๔๘๘ ๒๖๐๖

๒๘. สถานีตำรวจภูธรโนนเหม่า

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๔๕  ม.๓  ต.นางแดด  อ.หนองบัวแดง  จว.ชัยภูมิ  ๓๖๒๑๐
โทรศัพท์: ๐ ๔๔๑๐ ๙๗๘๓
โทรสาร: ๐ ๔๔๑๐ ๙๗๘๓

๒๙. สถานีตำรวจภูธรบ้านแก้ง

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๑๙  ม.๔  ต.บ้านแก้ง  อ.ภูเขียว  จว.ชัยภูมิ  ๓๖๑๑๐
โทรศัพท์: ๐ ๔๔๐๕ ๖๕๐๙
โทรสาร: ๐ ๔๔๐๕ ๖๕๐๙