ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - ที่ตั้งและพื้นที่รับผิดชอบ

ที่ตั้งและพื้นที่รับผิดชอบมีพื้นที่รับผิดชอบ ๑๖ อำเภอ , ๑๒๓ ตำบล , ๑,๖๑๗ หมู่บ้าน
การบริหารงานส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย

  • องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง(อบจ.)
  • เทศบาลเมือง ๑ แห่ง
  • เทศบาลตำบล ๑๙ แห่ง
  • องค์การบริหารส่วนตำบล ๑๒๒ แห่ง(อบต.)

มีสถานีตำรวจภูธรในสังกัด จำนวน ๒๙ สถานี ประกอบด้วย

  • สถานีตำรวจที่มี ผู้กำกับการ เป็นหัวหน้า ๒๒ สถานี
  • สถานีตำรวจที่มี สารวัตรใหญ่ เป็นหัวหน้า ๔ สถานี
  • สถานีตำรวจที่มี สารวัตร เป็นหัวหน้า ๓ สถานี

๑. สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิ

ตั้งอยู่ที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์: ๐๔๔ – ๘๑๑ – ๓๑๘
โทรสาร: ๐๔๔ – ๘๑๗ – ๑๑๑

๒. สถานีตำรวจภูธรเกษตรสมบูรณ์

ตั้งอยู่ที่ ๕๓๐ ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๒๐
โทรศัพท์: ๐๔๔ – ๘๖๙ – ๑๒๖
โทรสาร: ๐๔๔ – ๘๖๙ – ๕๖๙

๓. สถานีตำรวจภูธรแก้งคร้อ

ตั้งอยู่ที่ ถนสาย ชัยภูมิ – ชุมแพ ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๕๐
โทรศัพท์: ๐๔๔ – ๘๘๒ – ๘๘๗

๔. สถานีตำรวจภูธรคอนสาร

ตั้งอยู่ที่ ๑๕๓ หมู่ ๒ ถนนราษฎร์เจดีย์ ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๘๐
โทรศัพท์: ๐๔๔ – ๘๗๖ – ๖๘๖, ๐๔๔ – ๘๗๖ – ๖๙๑

๕. สถานีตำรวจภูธรจัตุรัส

ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๓๐
โทรศัพท์: ๐๔๔ – ๘๕๑ – ๕๐๐
โทรสาร: ๐๔๔ – ๘๔๐ – ๐๒๕

๖. สถานีตำรวจภูธรซับใหญ่

ตั้งอยู่ที่ ๓๑๑ หมู่ ๑ ต.ซับใหญ่ อ.กิ่งอำเภอซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๓๐
โทรศัพท์: ๐๔๔-๗๓๑-๐๔๒, ๐๔๔-๗๓๑๐-๓๓
โทรสาร: ๐๔๔-๗๓๑-๐๔๒

๗. สถานีตำรวจภูธรบ้านค่าย

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑ หมู่ ๑ ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
โทรศัพท์: ๐๔๔ – ๘๙๙ – ๑๑๑ , ๐๔๔ – ๘๙๙ – ๔๔๑

๘. สถานีตำรวจภูธรเทพสถิต

ตั้งอยู่ที่ ถนนสุรนารายณ์ หมู่ ๑ ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๓๐
โทรศัพท์: ๐๔๔ – ๘๕๗ -๑๐๐
โทรสาร: ๐๔๔ – ๘๕๗ -๑๐๐

๙. สถานีตำรวจภูธรเนินสง่า

ตั้งอยู่ที่ ๑๘๙ หมู่ที่ ๕ ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๓๐

๑๐. สถานีตำรวจภูธรบ้านเขว้า

ตั้งอยู่ที่ ๗๒๘ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๗๐
โทรศัพท์: ๐๔๔ – ๘๙๑ – ๑๐๓
โทรสาร: ๐๔๔ – ๘๙๑ – ๑๐๓

๑๑. สถานีตำรวจภูธรบ้านแท่น

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๒๘๘ หมู่ที่ ๓ ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๙๐
โทรศัพท์: ๐๔๔ – ๘๘๗ – ๑๑๗

๑๒. สถานีตำรวจภูธรบ้านเพชร

ตั้งอยู่ที่ ๑๒๘ ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๑๐
โทรศัพท์: ๐๔๔ – ๘๗๘ – ๑๒๘
โทรสาร: ๐๔๔ – ๘๗๘ – ๑๒๘

๑๓. สถานีตำรวจภูธรบำเหน็จณรงค์

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๓๐๑ ถนนรุ่งเรืองศรี หมู่ที่ ๑๗ ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๖๐
โทรศัพท์: ๐๔๔ – ๑๒๗ – ๑๑๑ , ๐๔๔ – ๑๒๗ – ๑๐๐
โทรสาร: ๐๔๔ – ๑๒๗ – ๑๑๑

๑๔. สถานีตำรวจภูธรภักดีชุมพล

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๓๕๖ บ้านลาดชุมพล ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๖๐
โทรศัพท์: ๐๔๔ – ๘๒๘ – ๒๒๒

๑๕. สถานีตำรวจภูธรภูเขียว

ตั้งอยู่ที่ ๑๐๐ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๑๐
โทรศัพท์: ๐๔๔ – ๘๔๔ – ๑๐๕, ๐๔๔ – ๘๖๑ – ๕๖๓
โทรสาร: ๐๔๔ – ๘๖๑ – ๕๖๓

๑๖. สถานีตำรวจภูธรลาดใหญ่

ตั้งอยู่ที่ ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ๐
โทรศัพท์: ๐๔๔ – ๘๐๑ – ๒๐๙
โทรสาร: ๐๔๔ – ๘๐๑ – ๒๐๙

๑๗. สถานีตำรวจภูธรวังตะเฆ่

ตั้งอยู่ที่ ๔๕๐/๒ หมู่ ๑๘ ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๕๐
โทรศัพท์: ๐๔๔ – ๘๑๐ – ๐๔๔
โทรสาร: ๐๔๔ – ๘๑๐ – ๐๔๔

๑๘. สถานีตำรวจภูธรหนองบัวโคก

ตั้งอยู่ที่ ๒๒๑ หมู่ ๑ ถ.สุรนารายณ์ ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๒๐
โทรศัพท์: ๐๔๔ – ๘๐๒ – ๒๘๕
โทรสาร: ๐๔๔ – ๘๐๒ – ๒๘๕

๑๙. สถานีตำรวจภูธรหนองบัวแดง

ตั้งอยู่ที่ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ๐
โทรศัพท์: ๐๔๔ – ๘๗๒ – ๑๒๒
โทรสาร: ๐๔๔ – ๘๗๒ – ๑๒๒

๒๐. สถานีตำรวจภูธรหนองบัวระเหว

ตั้งอยู่ที่ ๔๐หมู่ ๙ ถนนชัยภูมิ-นครสวรรค์ ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ๐
โทรศัพท์: ๐๔๔ – ๘๙๗ – ๑๐๒
โทรสาร: ๐๔๔ – ๘๙๗ – ๓๕๘

๒๑. สถานีตำรวจภูธรหนองสังข์

ตั้งอยู่ที่ ๒๑๒ ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๕๐
โทรศัพท์: ๐๔๔ – ๑๓๐ – ๒๑๓
โทรสาร: ๐๔๔ – ๑๓๐ – ๒๑๓

๒๒. สถานีตำรวจภูธรคอนสวรรค์

ตั้งอยู่ที่ ๓/๑๐ หมู่ ๑๓ ตำบลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
โทรศัพท์: ๐๔๔ – ๘๖๗ – ๕๖๘
โทรสาร: ๐๔๔ – ๘๘๖ – ๑๐๒

๒๓. สถานีตำรวจภูธรห้วยยาง

ตั้งอยู่ที่ –
โทรศัพท์: ๐๔๔ – ๑๒๙ – ๒๒๒
โทรสาร: ๐๔๔ – ๑๒๙ – ๒๒๒


๒๔. สถานีตำรวจภูธรบ้านเดื่อ

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๒๐
โทรศัพท์: ๐๔๔ – ๑๒๓ – ๑๑๑
โทรสาร: ๐๔๔ – ๑๒๓ – ๑๑๑

๒๕. สถานีตำรวจภูธรบ้านเป้า

ตั้งอยู่ที่ ๑๒๑ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๒๐
โทรศัพท์: ๐๔๔ – ๘๖๖ – ๑๔๕
โทรสาร: ๐๔๔ – ๘๖๖ – ๑๔๕

๒๖. สถานีตำรวจภูธรหัวทะเล

ตั้งอยู่ที่ ๗๒๘ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๗๐
โทรศัพท์: ๐๔๔ – ๘๑๐ – ๑๒๘
โทรสาร: ๐๔๔ – ๘๑๐ – ๑๒๘

๒๗. สถานีตำรวจภูธรช่องสามหมอ

ตั้งอยู่ที่ ๑๑๐ หมู่ที่ ๕ ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๔๐
โทรศัพท์: ๐๔๔ – ๘๘๒ – ๖๐๖

๒๘. สถานีตำรวจภูธรโนนเหม่า

ตั้งอยู่ที่ –
โทรศัพท์: ๐๔๔ – ๘๑๐ – ๒๙๑
โทรสาร: ๐๔๔ – ๘๑๐ – ๒๙๑

๒๙. สถานีตำรวจภูธรบ้านแก้ง

ตั้งอยู่ที่ –
โทรศัพท์: ๐๔๔ – ๘๑๐ – ๑๒๙
โทรสาร: ๐๔๔ – ๘๑๐ – ๑๒๙