ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - ติดต่อเรา

ติดต่อเรา


ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ

ถนนบรรณาการ
อำเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ ๓๖๐๐๐

ศูนย์สื่อสารกลาง online ๒๔ ชั่วโมง ตืดต่อทางวิทยุ ความถี่ช่อง ๖
โทรศัพท์ ๐๔๔ – ๘๑๒ – ๖๖๐
โทรสาร ๐๔๔ – ๘๑๒ – ๖๖๐ ,๐๔๔ – ๘๑๖ – ๙๗๐
Website : www.chaiyaphum.police.go.th, www.cyppolice.com

สง.ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ

โทรศัพท์ ๐๔๔ – ๘๑๑ – ๒๔๒
โทรสาร ๐๔๔ – ๘๑๑ – ๒๔๒


แผนกงาน โทรศัพท์ โทรสาร
งาน ๑ ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ(ธุรการ/กำลังพล) ๐๔๔ – ๘๒๑ – ๙๒๑ ๐๔๔ – ๘๒๑ – ๙๒๑
งาน ๒ ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ(นโยบายและแผน) ๐๔๔ – ๘๒๑ – ๙๒๒ ๐๔๔ – ๘๒๑ – ๙๒๒
งาน ๓ ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ(ส่งกำลังบำรุง) ๐๔๔ – ๘๒๑ – ๙๒๒ ๐๔๔ – ๘๒๑ – ๙๒๒
งาน ๔ ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ(กิจการพิเศษ) ๐๔๔ – ๘๑๖ – ๙๗๒ ๐๔๔ – ๘๒๑ – ๙๒๒
งาน ๕ ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ(การเงิน) ๐๔๔ – ๘๒๑ – ๙๒๓ ๐๔๔ – ๘๑๒ – ๖๖๐
งาน ๖ ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ(วินัย) ๐๔๔ – ๘๑๖ – ๙๗๓ ๐๔๔ – ๘๑๒ – ๖๖๐
งาน ๗ ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ(เทคโน) ๐๔๔ – ๘๑๑ – ๕๓๓ ๐๔๔ – ๘๑๒ – ๖๖๐
งาน ๑ กก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ ๐๔๔ – ๘๒๑ – ๙๒๕ ๐๔๔ – ๘๒๑ – ๙๒๕
ศพส.ภ.จว.ชัยภูมิ ๐๔๔ – ๘๑๖ – ๙๗๔ ๐๔๔ – ๘๑๖ – ๙๗๔