ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - คู่มือตัวชี้วัดของ ภ จว.ชัยภูมิ ปี ๕๗

คู่มือตัวชี้วัดของ ภ จว.ชัยภูมิ ปี ๕๗


พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการความคุ้มค่าในภารกิจ และอาจจัดให้มีการประเมินผลภาพรวมของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ หรือหน่วยงานในส่วนราชการ โดยส่วนราชการที่ให้บริการมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สามารถเพิ่มผลงาน โดยไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายหรือสามารถดำเนินการตามแผนลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ ส่วนราชการจะได้รับจัดสรรเงินรางวัลเพื่อนำไปจัดสรรในส่วนราชการ

ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัด จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะช่วยให้ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามเป้าหมายที่ตำรวจภูธรภาค ๓ และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดต่อไป

ทั้งนี้ หากเกณฑ์การให้คะแนนหรือตัวชี้วัด หรือข้อความอื่นใดที่ปรากฏในคู่มือการประเมินผลฯ นี้ ขัดแย้งกับหนังสือที่ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ ขอให้ใช้ข้อความตามคู่มือการประเมินผล ฯ แทน

 

อื่นๆ