ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - การยื่นคำร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ

การยื่นคำร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ


การยื่นคำร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ ผบ.ตร.ดังกล่าว และเป็นไปตามบหบัญญัติแห่งกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ ตร. เรื่อง นโยบายด้านแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าว สทส. จึงขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ภาพนำเสนอข้อมูล เรื่อง การยื่นคำร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการตำรวจและประชาชนทั่วไป ได้รับทราบและทำความเข้าใจโดยทั่วกัน

อื่นๆ