ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ - การประชุมบริหาร ภ.๓ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘

การประชุมบริหาร ภ.๓ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘


ตำรวจภูธรภาค 3
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสู่การประชุมบริหาร ภ.๓ ประจำเดือนมิถุนายน วันเสาร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมบริหาร ภ.๓ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๓ ฝ่ายอำนวยการ ภ.๓ แถลงผลการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
๑) สถิติคดีอาญา ๔ กลุ่ม ประจำเดือน พ.ค.๕๗ เปรียบเทียบ พ.ค.๕๘ (สรุปในภาพรวม ภ.๓)
๒) เรื่องสถานการณ์สำคัญ และผลการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (สรุปในภาพรวม ภ.๓)
๓) เรื่องสำคัญอื่นๆ ที่เห็นควรแจ้งกำชับหรือประสานการปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ ๔ ภ.จว. ในสังกัด ภ.๓ม บก.สส.ภ.๓ และ ศฝร.ภ.๓ แถลงผลการปฏิบัติราชการ (หน่วยล่ะไม่เกิน ๕ นาที) ดังนี้
๑) แผนประทุษกรรมของคนร้ายในคดีสำคัญและเป็นที่น่าสนใจและแนวทางการสืบสวนสอบสวน
๒) เรื่องที่เห็นควรแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ ๖ รอง ผบช.ภ.๓ ให้ข้อแนะนำและกำชับการปฏิบัติราชการฯ
ระเบียบวาระที่ ๗ ผบช.ภ.๓ สรุปสั่งการ

กำหนดการประชุม

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น. – ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนรายงานตัว ณ บริเวณด้านหน้าห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท
เวลา ๐๘.๕๐ น. – ผู้บังคับบัญชาและผู้เข้าร่วมประชุมพร้อม ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ผบช.ภ.๓ เดินทางถึงห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท
– ดำเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระการประชุม
เวลา ๑๒.๐๐ น. – เสร็จประชุม

อื่นๆ